اولویت های نقشه های 100000 ژئوشیمی


نام نقشه زون اکتشافی
ابر کوه یزد - فارس 
رامسر مارندران
هشتگرد البرز_ همدان
فشم تهران
بهادران یزد-کرمان
شمس یزد-کرمان
آورتین یزد-کرمان
درپهن هرمزگان
فین هرمزگان-فارس
چاه غیب هرمزگان-فارس
شمیل هرمزگان
خوشتگان هرمزگان
غرب نصرت آباد سیستان و بلوچستان-کرمان
غرب نخیله سیستان و بلوچستان-کرمان
جنوب چاه داشی خراسان جنوبی-سیستان و بلوچستان
مری سمنان-یزد
جنوب ابریشم رود سمنان-یزد
شرق ترود سمنان
درگز خراسان رضوی
مزدوران خراسان رضوی
محله سمنان
محمد آباد اصفهان
رامشه اصفهان-یزد-فارس
لطیف اصفهان
زیور اردبیل
اصلاندوز اردبیل
نور مازندران
بابل مازندران
اینچه برون گلستان
گمیشان گلستان
سید آباد خراسان شمالی-گلستان
کوه گوگرد سمنان
مراوه تپه خراسان شمالی
سیاه کوه سمنان
کوه نخجیر سمنان
طبس خراسان جنوبی
کریت خراسان جنوبی
شرق زمان آباد یزد
شمال بهاباد یزد
غرب نایبند یزد
شمشیر آباد کرمان
شمال نخلک اصفهان-سمنان
شمال سرخ شا اصفهان-سمنان
پل دختر لرستان
سومار ایلام-کرمانشاه
سر پل ذهاب کرمانشاه
کوهدشت لرستان
عروسان اصفهان
مصر اصفهان
خندق اصفهان
قلعه سردار  اصفهان